Projecten

  • Geodan Vergunningchecker

De Vergunningchecker is een handige online tool om te checken welke verplichtingen je hebt voor je activiteit. Maar het systeem erachter (de engine) leent zich voor veel meer toepassingen. Het kan ingepast worden in de keten van inventarisatie - aanvraag - afhandeling van vergunningen en meldingen.

 

  • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water

FLO Legal heeft een studie uitgevoerd naar de vergunbaarheid van drijvende zonnepanelen op oppervlaktewater. Dit onderzoek was in opdracht van het 'Nationaal Consortium 'Zon op Water". Hierbij hebben we alle relevante vergunningen en andere toestemmingen die nodig kunnen zijn bij de aanleg, het onderhoud en de verwijdering van deze systemen in beeld gebracht en verwerkt in een digitale checklist. Het rapport en het stroomschema kun je vinden op de website van het Nationaal Consortium 'Zon op Water' onderaan de pagina onder Downloads. 

 

  • Inventarisatie bruidsschat Omgevingswet

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een inventarisatie gemaakt van de rijksregels die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen. Deze inventarisatie is de basis om de bruidsschat op te stellen.

 

  • Voorkomen nadelige effecten onderkeldering Amsterdam West

Voor Stadsdeel Amsterdam West hebben we een advies geschreven over de mogelijkheden om wateroverlast via bestemmingsplanregels te voorkomen en de mogelijkheden die een bouwveiligheidsplan op grond van het Bouwbesluit 2012 biedt.

 

  • Handboek Omgevingswet

In samenwerking met Sterk Consulting en Colibri Advies hebben wij in opdracht van de Vewin het "Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening" opgesteld. De drinkwaterbedrijven gebruiken dit handboek om het drinkwaterbelang te borgen bij besluiten op grond van de Omgevingswet.

 

  • Semantische standaardisatie

In opdracht van Geonovum hebben we samen met Geodan een analyse gemaakt van semantische knelpunten in begrippen van de Omgevingswet en de bijbehorende amvb's, in relatie tot basis- en kernregistraties en in relatie tot de huidige nationale en lokale regelgeving.

 

  • Regelhulp Algemene verordening persoonsgegevens

In opdracht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Autoriteit Persoonsgegevens  ontwikkelden wij een regelhulp voor ondernemers  om inzicht te krijgen in de nieuwe regelgeving.       

 

  • Brexit Impact Scan

Voor een samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse zaken, RVO.nl en de Kamer van Koophandel hebben we een Brexit Impact Scan ontwikkeld om ondernemers inzicht te laten krijgen in de effecten voor hun bedrijfsvoering. 

 

  • Brexit Impact Scan - Belgie

Voor de Belgisch overheid hebben hebben we een Brexit Impact Scan ontwikkeld om zowel Franstalige als Nederlandstalige ondernemers inzicht te laten krijgen in de effecten voor hun bedrijfsvoering. 

 

 

  • Waterschap Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg hebben we samen met Visma Roxit meegedaan aan een praktijkproef van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het doel was om een waterschapsverordening in zowel juridische tekst als in toepasbare regels aan te leveren aan deze landelijke voorziening. 

Toepasbare regels zijn regels in gebruiksvriendelijke vorm. Dit wil zeggen dat de juridische regels uit de verordening zijn vertaald naar vragenbomen. Aan de hand daarvan kan een initiatiefnemer beoordelen welke verplichtingen er voor een bepaalde activiteit gelden.

Met de software voor digitale planteksten (Dezta Plan van Visma Roxit) en de STTR-software van Geodan Vergunningeninfo is het gelukt om regels en vragenbomen op te stellen die aansluiten op de landelijke voorziening.

Daarmee was waterschap Limburg in juni 2019 het eerste waterschap met een complete waterschapsverordening die aansluit op het DSO.