Omgevingsrecht digitaal

 

FLO Legal is gespecialiseerd in regels en IT

FLO staat voor fysieke leefomgeving, het domein van de Omgevingswet. FLO Legal adviseert over het omgevingsrecht en digitale toepassingen daarvan.

Voorbeeldprojecten

  • Geodan Vergunningchecker
  • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water
  • Inventarisatie bruidsschat Omgevingswet 
  • Voorkomen nadelige effecten onderkeldering Amsterdam West

Oké Vertel Meer

Deze overheden vertrouwen al op onze kennis

Wie wij zijn

Simon Handgraaf

Oprichter en jurist

simon@flolegal.nl

Simon is projectleider voor de ondersteuning van FLO Legal bij de waterschapsverordening van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarnaast ondersteunt hij de provincies Utrecht, Zeeland, Overijssel en Noord-Holland bij het maken van de omgevingsverordening. Voor de VNG schrijft Simon voorbeeldregels voor de integratie in het omgevingsplan (de staalkaarten). Verder adviseert Simon overheden over de toepassing van het omgevingsrecht. Zo schrijft hij samen met Sterk Consulting een advies voor het ministerie van LNV over de juridische mogelijkheden om het gebruik van vislood tegen te gaan, en heeft hij voor Noord-Brabant een handreiking opgesteld over de drinkwaterbescherming in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

Lees meer

Lisanne van Noort

Jurist omgevingsrecht

lisanne@flolegal.nl

Lisanne is werkzaam als jurist omgevingsrecht en ondersteunt de directie van FLO Legal. In samenwerking met Roxit maakt Lisanne voor diverse gemeenten toepasbare regels voor het Roxit Evenementen Platform (REP). Door haar ruime ervaring in het maken van toepasbare regels ondersteunt zij ook diverse overheden bij het maken van eigen toepasbare regels met behulp van de STTR Builder. In samenwerking met Geodan zorgt Lisanne voor de samenhang tussen regelgeving en locatie. Zo zorgt zij er onder andere voor dat in de Geodan Vergunningchecker de juiste geodata wordt gebruikt bij de juridische regels. Verder houdt Lisanne wijzigingen bij in de regelgeving van gemeenten, waterschappen en provincies om de verschillende vergunningcheckers actueel te houden.

Lees meer

Wendy van de Leemkolk

Jurist omgevingsrecht

wendy@flolegal.nl 

Wendy werkt als externe medewerker bij Rijkswaterstaat mee aan de omzetting van teksten van het Handboek Water naar het Informatiepunt Omgevingswet. Ook schrijft Wendy de waterschapsverordening en de toepasbare regels voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze heeft recent in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken, de VNG en de Unie van Waterschappen meegeschreven aan de handreiking voor decentrale regelgeving voor klimaatadaptief bouwen en inrichten. Daarnaast draagt ze bij aan het actueel houden van de verschillende vergunningcheckers door wijzigingen in wet- en regelgeving te signaleren en te verwerken in de database. Op maandag, woensdag en vrijdag werkt Wendy in de groente- en fruitteelt.

Lees meer

Toni Treffers

Jurist omgevingsrecht

toni@flolegal.nl

Toni houdt zich met name bezig met het schrijven van regelgeving en toepasbare regels en het adviseren van overheden. Zijn recente werkzaamheden omvatten onder meer het schrijven van de nieuwe waterschapsverordening voor de drie Brabantse waterschappen en het schrijven van de omgevingsverordening van de provincie Limburg. In de gemeenten Tilburg, Utrecht en Dordrecht gaf hij advies en ondersteuning bij het werken met toepasbare regels en voor de Brabantse waterschappen schrijft hij de toepasbare regels. Ook schrijft Toni voor de VNG mee aan een handreiking over het annoteren van juridische regels en schrijft hij in opdracht van het ministerie van BZK aan een handreiking over stedelijke waterbeheer onder de Omgevingswet. Ten slotte heeft Toni onlangs een artikel gepubliceerd in de Gemeentestem, getiteld ‘Evenementen, een feest voor de gemeentelijke regelgever?'.

Lees meer

Suze Meijaard

Junior jurist

suze@flolegal.nl

Suze heeft recent voor de Unie van Waterschappen een analyse gemaakt van de gevolgen van de Warmtewet 2 voor de rol en positie van waterschappen. De analyse bevat de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden van deze nieuwe wet. Verder werkt Suze aan de waterschapsverordening van Waterschap Vallei en Veluwe en ondersteunt ze de gemeente Veenendaal bij het maken van toepasbare regels voor de topactiviteiten in het DSO. Samen met Sterk Consulting en Deltares schrijft Suze een advies over de vraag of alternatieve bronnen voor drinkwater (zoals zeewater, of proceswater uit de industrie) aanvullende juridische bescherming nodig hebben, vergelijkbaar met de huidige regels voor de bescherming van bronnen uit grondwater en oppervlaktewater.

Lees meer

Ruben Zijlmans

Oprichter en product owner

ruben@flolegal.nl

Ruben is verantwoordelijk voor het productportfolio met daarin producten voor de overheid en bedrijven in de bouwsector. Zo is hij verantwoordelijk voor de STTR Builder, een applicatie die gemeenten, waterschappen en provincies in staat stelt om zelf toepasbare regels op te stellen en direct aan te leveren aan het DSO loket. Daarnaast ontwikkelt Ruben in samenwerking met de rijksoverheid regelhulpen, zoals de Brexit Impact Scan. Ruben heeft nauw contact met gebruikers van de verschillende producten van FLO Legal (in samenwerking met Geodan en Roxit) waardoor hij bij het ontwikkelen van de (nieuwe) producten goed kan inspelen op de wensen van de gebruikers.

Lees meer

Christine Jongma

Jurist omgevingsrecht

christine@flolegal.nl

Christine heeft op verschillende onderwerpen bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en werkt aan implementatievraagstukken voor onder meer gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Verder is zij betrokken bij diverse adviesopdrachten voor de overheid zoals het opstellen van een beleidskader voor indirecte bedrijfsafvalwaterlozingen. Ook heeft zij bijgedragen aan de Handreiking decentrale regelgeving voor klimaatadaptief bouwen en is zij een van de auteurs van de Kennisbank van Rioned. Daarnaast werkt Christine mee aan de Geodan Vergunningchecker, waardoor zij ruime ervaring heeft met het omzetten van decentrale regelgeving van gemeenten en waterschappen in beslisbomen.

Lees meer

Frédérique Minderhoud

Senior jurist omgevingsrecht

frederique@flolegal.nl

Frédérique ondersteunt waterschappen Hunze en Aa's, Hollandse Delta en Zuiderzeeland bij het schrijven van de waterschapsverordening en toepasbare regels. Daarnaast is Frédérique werkzaam bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet van het ministerie Binnenlandse Zaken. Als jurist heeft zij ruime werkervaring opgedaan bij Waterschap Rivierenland. Zij was als product owner verantwoordelijk voor de oplevering van de Handreiking waterschapsverordening onder de Omgevingswet in november 2019, onderdeel van het project TROWA. Dit project was een samenwerkingsverband van waterschappen, de Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis. Frédérique is gespecialiseerd in waterstaats- en waterschapsrecht.

Lees meer

Cathalous Giesen

Jurist omgevingsrecht

cathalous@flolegal.nl

Cathalous zet voor Waternet de Keur en het Keurbesluit vrijstellingen om in een nieuwe waterschapsverordening. Tegelijk maakt ze de regels van deze verordening toepasbaar, zodat ze in de vergunningcheck van het DSO kunnen worden gebruikt. Voor de provincie Utrecht heeft Cathalous de nieuwe regels geschreven over activiteiten in stiltegebieden, ontgrondingen en activiteiten met invloed op het Utrechtse landschap (zoals het plaatsen van borden). Verder werkt Cathalous samen met Roxit aan toepasbare regels voor gemeentelijke regelgeving bij diverse gemeenten (Roxit Evenementen Platform) en richt ze diverse regelhulpen in voor onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat, zoals de Brexit Impact Scan.

Lees meer

Sila Erciyas

Junior Jurist

sila@flolegal.nl

Sila schrijft momenteel de waterschapsverordening voor het Waterschap Hollandse Delta. Daarnaast houdt zij zich bezig met het onderhoud van de Geodan Vergunningchecker. Zo helpt zij mee door middel van deze check direct uitsluitsel te geven over welke verplichtingen er gelden per activiteit en locatie, uitgesplitst naar type overheid. Naast haar werkzaamheden bij FLO Legal studeert Sila Nederlands recht, met specialisatie bestuursrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor haar masterscriptie onderzoekt zij het nieuwe kerninstrument dat wordt geintroduceerd onder de Omgevingswet: het projectbesluit. Met speciale aandacht voor de nieuwe rol van waterschappen hierin. Zij verwacht in 2020 af te studeren.

Lees meer