Advisering

In het fysieke domein moeten overheden veel keuzes maken over hun wet- en regelgeving. FLO Legal weet waar de knelpunten zitten in het omgevingsrecht, heeft ervaring met het opstellen van regels en heeft voor verschillende opdrachtgevers adviezen geschreven. Juridische kennis overdragen op een begrijpelijke manier kenmerkt de adviespraktijk van FLO Legal. 

Trainingen

De Omgevingswet brengt niet alleen nieuwe regelgeving mee, maar ook een nieuwe manier waarop deze in wordt gestoken. In plaats van 'nee tenzij' wordt het 'ja, mits' in een omgevingsplan of omgevingsverordening. FLO Legal traint overheden om deze manier van denken te vertalen naar concrete regels. Daarnaast trainen we overheden in de nieuwe structuur van de Omgevingswet en hoe huidige wetgeving zich verhoudt tot de nieuwe regels. 

Gerealiseerde projecten

Advies zon op water

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft FLO Legal samen met Deltares het advies 'zon op water' opgesteld. In dit advies wordt voor waterschappen concreet gemaakt hoe zij betrokken kunnen zijn bij drijvende zonneparken. De taken en verantwoordelijkheden van waterschappen bij zon op waterprojecten wordt uitgewerkt. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe een waterschap kan beoordelen of er wel of niet een vergunning wordt verleend voor een zon op water project. 

Het hele rapport vind je door hier te klikken.

Lees meer
Staalkaarten Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Voor de VNG heeft FLO Legal meegedacht en meegewerkt aan de totstandkoming en doorontwikkeling van de verschillende staalkaarten (voorbeelduitwerkingen) voor het omgevingsplan.  Het resultaat van die doorontwikkeling wordt zichtbaar in de geconsolideerde versie waarin alle staalkaarten worden opgenomen. Deze geconsolideerde versie zal worden gepubliceerd in de pre-omgeving van het DSO-lv, zodat gemeenten ook kunnen zien hoe de systematiek van de VNG er in de praktijk uit ziet.

Lees meer
Advisering waterbeheer gemeenten
Gemeenten kunnen regels stellen over het aansluiten van percelen op de riolering en over het lozen van afval-, hemel- en grondwater in de riolering of op de bodem. Zo regelen gemeenten dat wateroverlast beperkt blijft en schoon water lokaal vastgehouden wordt. Ook regelen gemeenten zo de aansprakelijkheid bij calamiteiten of bij verstoppingen van het riool.
FLO Legal helpt gemeenten bij de juridische verankering van deze waterbeheertaken. De juridische regels stellen we zo op dat ze na inwerkingtreding van de Omgevingswet, eenvoudig omgezet kunnen worden in het nieuwe deel van het omgevingsplan.
 
Lees meer
© COPYRIGHT 2021 FLO LEGAL