Duurzaamheid door ons werk

FLO Legal voert diverse opdrachten uit, die in de kern te maken hebben met het opstellen van en adviseren over juridische regels voor de fysieke leefomgeving. Dit biedt bij uitstek mogelijkheden om overheden te helpen om beleid rond duurzaamheid te realiseren. Projecten om duurzaamheidsbeleid juridisch te borgen hebben altijd onze voorkeur. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

- de handreiking klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren (in opdracht van BZK, IenW, LNV en koepelorganisaties)
- de staalkaart energietransitie gebouwde omgeving (VNG)
- de analyse op KRW-doelbereik en inzicht in mogelijke consequenties (Natuurmonumenten, in samenwerking met Witteveen+Bos)
- advies beleidsveld landbouw, o.a. over kringlooplandbouw en aanpassing veehouderij (provincie Noord-Holland)
- diverse hemelwaterverordeningen voor gemeenten, waarmee eisen aan klimaatadaptatie worden geborgd

Verder voeren wij geen opdrachten uit voor sectoren die niet bijdragen aan een duurzame maatschappij. Voor de fossiele industrie en de intensieve veehouderij zetten wij onze expertise niet in.

Duurzaamheid als bedrijf

Als FLO Legal vinden we het belangrijk dat wij niet alleen in ons werk, maar ook rondom het werk, duurzaam handelen. Als werkgever stimuleert FLO Legal het gebruik van het openbaar vervoer en elektrische auto’s. Het kantoor van FLO Legal ligt vlak bij Utrecht Centraal; bezoek aan opdrachtgevers voeren wij daarom ook bij voorkeur uit met het openbaar vervoer. We hebben ons kantoor voorzien van geveltuinen en we zijn in gesprek met de verhuurder over verduurzaming van het pand. Bij borrels, lunches of andere gelegenheden wordt er uitsluitend vegetarisch of veganistisch eten geserveerd. Daarnaast heeft FLO Legal een groen inkoopbeleid. Bij alle producten die worden aangeschaft voor het kantoor is duurzaamheid doorslaggevend.

Duurzaamheid is ook een belangrijk thema met betrekking tot de gezondheid van medewerkers, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn. Bij FLO Legal spreken we met elkaar over wat een gezonde werkdruk inhoudt en wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Ook hebben medewerkers invloed op het werk wat zij uitvoeren zodat er een intrinsieke motivatie is om de werkzaamheden op te pakken. 

Gerealiseerde projecten

Advisering waterbeheer gemeenten
Gemeenten kunnen regels stellen over het aansluiten van percelen op de riolering en over het lozen van afval-, hemel- en grondwater in de riolering of op de bodem. Zo regelen gemeenten dat wateroverlast beperkt blijft en schoon water lokaal vastgehouden wordt. Ook regelen gemeenten zo de aansprakelijkheid bij calamiteiten of bij verstoppingen van het riool.
FLO Legal helpt gemeenten bij de juridische verankering van deze waterbeheertaken. De juridische regels stellen we zo op dat ze na inwerkingtreding van de Omgevingswet, eenvoudig omgezet kunnen worden in het nieuwe deel van het omgevingsplan.
 
Lees meer
Advies zon op water

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft FLO Legal samen met Deltares het advies 'zon op water' opgesteld. In dit advies wordt voor waterschappen concreet gemaakt hoe zij betrokken kunnen zijn bij drijvende zonneparken. De taken en verantwoordelijkheden van waterschappen bij zon op waterprojecten wordt uitgewerkt. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe een waterschap kan beoordelen of er wel of niet een vergunning wordt verleend voor een zon op water project. 

Het hele rapport vind je door hier te klikken.

Lees meer
© COPYRIGHT 2021 FLO LEGAL